Významným zdrojom podpory pre dieťa je rodina a práve v nej sa môžu odohrať pozitívne a účinné zmeny.

Účelom projektu Zdravé vzťahy je poskytovať sociálne, psychologické a odborné poradenstvo a pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti a s poruchami správania; vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborníkom, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchami správania a špecifickými potrebami spojenými s ich zdravým vývinom.

V rámci projektu Zdravé vzťahy v rodine realizujeme tieto aktivity:

Psychologické poradenstvo rodičom

Ponúkame psychologické poradenstvo pre rodičov detí, ktoré sú náročné na výchovu a majú ťažkosti začleniť sa do kolektívu pre svoje správanie (ADHD a poruchy správania).

Terapeuticko – rozvojové skupiny pre rodičov a deti

Ponúkame skupiny pre rodičov a ich deti vo veku od 6-10 rokov zamerané na rozvoj rodičovských kompetencií cez porozumenie dieťaťa a zvyšovanie jeho sebaúcty, a na zlepšenie sociálnych zručností dieťaťa cez rozvoj jeho sebaregulácie, empatie a práce na porozumení jeho vlastným emóciám.

Víkendové pobyty pre rodiny

Organizujeme víkendové pobyty zamerané na podporu vzťahov a komunikácie v rodine formou zážitkových aktivít a podporných skupín pre rodičov.

Poradenstvo odborníkom

 Psychologické poradenstvo- poradenstvo učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, trénerom pracujúcim s deťmi, ktoré sú vyrušujúce, nepozorné, alebo je u nich prítomná nadmerná aktivita (ADHD a poruchy správania).

Prednášky a vzdelávania

Organizujeme workshopy a vzdelávania pre školy a iné organizácie venované téme výchove a vzdelávaniu dieťaťa, ktoré je vyrušujúce, nepozorné, alebo nadmerne aktívne.

Práca so žiakmi v školách

Pracujeme so žiakmi na rozvoji komunikácie, sociálnych kompetencií a vzťahov v triedach, podporujeme inklúziu u detí, ktorých správanie môže byť vyrušujúce alebo je u nich prítomná nadmerná aktivita (ADHD a poruchy správania).

Dopytovo – orientovaný projekt ,,Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania” je realizovaný  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac…

www.esf.gov.skwww.ia.gov.sk 

 

Scroll to Top