Stanovy DF SR (verzia na stiahnutie)

Obsah Stanov DF SR

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Názov, sídlo, pôsobnosť, znak
 3. Poslanie a ciele
 4. Členstvo
 5. Orgány DF SR
 6. Zánik funkcií v DF SR
 7. Princípy rozhodovania
 8. Finančné prostriedky a hospodárenie
 9. Riešenie sporov
 10. Zánik DF SR
 11. Spoločné ustanovenia
 12. Záverečné ustanovenia

Čl. 1  Úvodné Ustanovenia

Detský fond Slovenskej republiky je mimovládne, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné združenie občanov, založené na základe zákona č. 83/1990 o združovaní občanov.

Detský fond Slovenskej republiky sa konštituoval dňa 12. 5. 1990.

Cieľom činnosti dobrovoľného združenia občanov je ochraňovať práva dieťaťa, pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku.

Právami dieťaťa sa rozumejú práva zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa, ktoré boli bližšie konkretizované v Dohovore o právach dieťaťa, schváleného Valným zhromaždením OSN dňa 20. 11. 1989. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa 28. 5. 1993 so spätnou účinnosťou od 1. 1. 1993.

Detský fond Slovenskej republiky realizuje verejne prospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež, pôsobí všade tam, kde štát z najrôznejších dôvodov pôsobiť nemôže.

Detský fond Slovenskej republiky vyvíja činnosť v súlade s princípmi humanizmu a demokracie, v duchu platných zákonov štátu a k prospechu všetkých, ktorí jeho pomoc potrebujú. O svojej činnosti trvalo informuje verejnosť.

Čl. 2  Názov, Sídlo, Pôsobnosť, Znak

2.1. Združenie sa nazýva Detský fond Slovenskej republiky. Oficiálna skratka názvu je DF SR. V anglickom jazyku sa používa názov Children´s Fund of the Slovak Republic.

2.2. DF SR je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou.

2.3. Sídlom DF SR je 821 07 Bratislava, Stavbárska 38.

2.4. DF SR vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky.

2.5. DF SR je založený na dobu neurčitú.

2.6. DF SR používa tento znak:

Čl. 3  Poslanie a Ciele

Detský fond Slovenskej republiky zameriava svoje úsilie na oblasť ochrany práv detí vo všetkých sférach spoločenského života.

V záujme toho DF SR:

3.1. informuje verejnosť o právach a potrebách dieťaťa. Tieto aktivity realizuje prostredníctvom vydavateľských a publikačných činností, „public relations“ aktivitami a organizovaním kampaní na podporu všeobecne prospešných cieľov,

3.2. mapuje situáciu a oboznamuje verejnosť s prípadmi porušovania práv dieťaťa v rodine a spoločnosti prostredníctvom prieskumov a konferencií,

3.3. upozorňuje zákonodarné a vládne orgány na závažné prípady porušovania práv dieťaťa,

3.4. vyvíja iniciatívu pri tvorbe a zdokonaľovaní systémov ochrany dieťaťa tvorbou koncepčných materiálov, participovaním na tvorbe zákonov týkajúcich sa detí a mládeže,

3.5. poskytuje pomoc v konkrétnych prípadoch porušenia práv dieťaťa poradenskou, materiálnou, finančnou formou,

3.6. vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne poradenstvo,

3.7. poskytuje psychologické služby,

3.8. podieľa sa na materiálnej a finančnej podpore a pomoci zariadeniam, ktoré poskytujú zdravotnú, psychologickú, sociálnu a inú starostlivosť deťom a mládeži, ale pritom nenahrádza povinnosti štátu,

3.9. spolupracuje s podobnými organizáciami doma i v zahraničí, so štátnymi inštitúciami, sponzormi a médiami,

3.10. organizuje kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie aktivity.

3.11 vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona č.305/20015 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Čl. 4  Členstvo

4.1. Členmi DF SR môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s poslaním a cieľmi DF SR.

4.2. Pre fyzické osoby je členstvo riadne alebo čestné:

a) riadnym členom môže byť každý svojprávny plnoletý občan Slovenskej republiky. Členstvo v DF SR je zlučiteľné s členstvom v inom občianskom združení alebo politickej strane,

b) čestné členstvo môže byť udelené občanom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o ochranu práv detí.

4.3. Vznik členstva:

a) riadne členstvo vzniká registráciou člena sekretariátom DF SR na základe prihlášky po schválením Predsedníctvom DF SR,

b) čestné členstvo udeľuje Predsedníctvo DF SR.

4.4. Práva členov:

a) zúčastňovať sa na rokovaní Snemu DF SR s hlasovacím právom

b) voliť a byť volený do orgánov DF SR,

c) zúčastňovať sa na plnení úloh DF SR a byť informovaný o jeho činnosti,

d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti DF SR

e) zúčastňovať sa podujatí a akcií organizovaných DF SR.

4.5. Povinnosti členov:

a) konať v súlade s poslaním a cieľmi DF SR,

b) dodržiavať Stanovy DF SR a s nimi súvisiace predpisy, ako i rozhodnutia prijaté orgánmi DF SR,

c) ročne uhrádzať členské, ktorého výška je dobrovoľná (neplatí pre čestného člena),

d) aktívne sa podieľať na plnení úloh DF SR.

4.6. Zánik členstva v DF SR:

a) písomným oznámením člena, že z DF SR vystupuje,

b) vylúčením v prípade porušenia Stanov DF SR, alebo v prípade keď nastane konflikt záujmov člena v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti alebo povolania. O vylúčení rozhoduje Predsedníctvo DF SR,

c) úmrtím člena.

Čl. 5  Orgány DF SR

Orgánmi DF SR sú:

 • Snem DF SR
 • Predsedníctvo DF SR
 • Predseda a podpredseda DF SR
 • Revízna komisia DF SR

5.1. Snem DF SR

Snem DF SR je najvyšším orgánom DF SR a tvoria ho všetci členovia DF SR.

Snem DF SR zvoláva Predsedníctvo DF SR raz za tri roky. Ak o to písomne požiada jedna tretina členov, bude zvolaný mimoriadny Snem DF SR najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti členov o zvolanie mimoriadneho snemu.

Snem DF SR:

a) prerokúva správu o činnosti DF SR od posledného Snemu DF SR,

b) prerokúva správu o hospodárení DF SR od posledného Snemu DF SR,

c) prerokúva správu Revíznej komisie od posledného Snemu DF SR,

d) navrhuje, volí a odvoláva predsedu a podpredsedu DF SR, Predsedníctvo DF SR a Revíznu komisiu DF SR na trojročné funkčné obdobie,

e) schvaľuje, mení a dopĺňa Stanovy DF SR

f) rozhoduje o zániku DF SR a o naložení o ďalšom nakladaní s jeho majetkom a finančnými prostriedkami a spôsobe vysporiadania jeho záväzkov a pohľadávok.

5.2. Predsedníctvo DF SR

Predsedníctvo DF SR je výkonným orgánom DF SR. Skladá sa najmenej z 7 členov, ktorí sú bezúhonní a spôsobilí na právne úkony, a to:

 • predsedu,
 • podpredsedu,
 • členov predsedníctva.

Rokovaní Predsedníctva DF SR sa zúčastňujú s hlasom poradným pracovníci sekretariátu DF SR a predseda Revíznej komisie alebo ním poverený člen. Podľa potreby Predsedníctvo DF SR prizýva ďalších členov DF SR.

Predsedníctvo DF SR:

a) riadi prácu DF SR medzi zasadaniami Snemu DF SR

b) schvaľuje riadnych členov, udeľuje čestné členstvo a rozhoduje o vylúčení člena z DF SR,

c) menuje a odvoláva riaditeľa DF SR,

d) pripravuje zasadanie Snemu DF SR a na jeho rokovanie, predkladá kandidatúru na voľbu členov Predsedníctva DF SR, Revíznej komisie, predsedu a podpredsedu DF SR,

e) podáva Snemu DF SR správu o svojej činnosti a hospodárení,

f) rozhoduje o ďalších formách napĺňania poslania a cieľov združenia,

g) schvaľuje vnútorné organizačné normy,

h) schádza sa podľa potreby, minimálne jedenkrát polročne,

i) rieši spory medzi členmi navzájom a členmi a orgánmi DF SR,

j) rozhoduje o zániku DF SR a o naložení o ďalšom nakladaní s jeho majetkom a finančnými prostriedkami a spôsobe vysporiadania jeho záväzkov a pohľadávok v prípade, že sa Snem DF SR nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodol o zániku združenia.

5.3. Predseda a podpredseda DF SR

Predseda a podpredseda DF SR sú štatutárnymi zástupcami DF SR, zastupujú DF SR navonok a rokujú v jeho mene, majú podpisové právo. Právne úkony, pri ktorých je predpísaná písomná forma, nadobúdajú platnosť podpisom aspoň jedného z nich. V ich neprítomnosti ich zastupuje iný poverený člen Predsedníctva DF SR.

Predseda DF SR:

a) riadi činnosť DF SR, jeho Predsedníctva a sekretariátu,

b) prostredníctvom sekretariátu zabezpečuje plnenie úloh organizačného charakteru,

c) rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad. O takto vykonaných opatreniach informuje Predsedníctvo DF SR,

d) zvoláva zasadania Predsedníctva DF SR a predsedá im,

e) prijíma do pracovného pomeru pracovníkov sekretariátu DF SR.

Podpredseda DF SR:

Zastupuje a preberá všetky právomoci predsedu DF SR v čase jeho neprítomnosti.

5.4. Revízna komisia DF SR

Skladá sa najmenej z 3 členov, ktorí sú bezúhonní a spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu, a to:

 • predsedu Revíznej komisie,
 • členov Revíznej komisie.

Revízna komisia DF SR je nezávislým, demokraticky voleným kontrolným orgánom DF SR, ktorý:

a) vykonáva kontrolu hospodárenia DF SR najmenej 2 x ročne, vyhotovuje o nej zápis a navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,

b) podáva Snemu DF SR správu o svojej činnosti,

c) zo svojho stredu volí predsedu a odvoláva ho,

d) predseda alebo ním poverený člen Revíznej komisie sa zúčastňuje zasadaní Predsedníctva DF SR,

e) prijíma a prešetruje sťažnosti členov DF SR,

f) členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve DF SR.

5.5. Sekretariát DF SR

Na zabezpečenie svojej činnosti DF SR zriaďuje sekretariát. Je priamo podriadený Predsedníctvu DF SR.

Sekretariát riadi riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva Predsedníctvo DF SR. Z poverenia Predsedníctva DF SR riaditeľ sekretariátu rokuje so štátnymi orgánmi, obchodnými spoločnosťami, finančnými ústavmi a inými právnickými a fyzickými osobami.

Sekretariát DF SR:

a) sústreďuje informácie a podklady na činnosť DF SR,

b) navrhuje, zabezpečuje a organizuje činnosť DF SR,

c) vykonáva poradenskú, školiacu a metodickú činnosť,

d) zabezpečuje úlohy v oblasti propagácie DF SR,

e) vykonáva administratívnu, organizačnú, ekonomickú agendu a správu majetku DF SR,

f) vedie agendu hospodárenia s finančnými prostriedkami,

g) vedie archív DF SR,

h) vedie evidenciu členskej základne DF SR,

i) pripravuje zasadnutia Predsedníctva DF SR a Snemu DF SR a vyhotovuje z nich zápisy,

j) vykonáva ostatné činnosti súvisiace s činnosťou sekretariátu.

Čl. 6  Zánik Funkcií v DF SR

Funkcie volených orgánov DF SR zanikajú:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie

d) v prípade členstva v Revíznej komisii toto členstvo zaniká tiež v prípade, keď nastane nezlučiteľnosť funkcií ako napr. pri zvolení člena Revíznej komisie do Predsedníctva DF SR.

Ad a) Uplynutím trojročného funkčného obdobia funkcia voleného orgánu DF SR zaniká. Do zvolenia nového orgánu odstupujúci orgán vykonáva svoju činnosť.

Ad b) Každý volený funkcionár sa môže i bez udania dôvodu vzdať funkcie. Svoje rozhodnutie písomne oznámi Predsedníctvu DF SR.

Ad c) O odvolaní z funkcie rozhodne orgán, ktorého je funkcionár členom. O odvolaní predsedu a podpredsedu rozhoduje Snem DF SR.

Počet funkcionárov voleného orgánu sa podľa potreby doplní na pôvodný stav kooptovaním. Kooptovať do funkcie možno ktoréhokoľvek člena DF SR. Ak dôjde k vzdaniu sa funkcie alebo odvolaniu z funkcie predsedu alebo podpredsedu, do najbližšieho Snemu DF SR vykonáva túto funkciu člen poverený Predsedníctvom DF SR. Tento postup platí aj v Revíznej komisii.

Čl. 7  Princípy Rozhodovania

7.1. Rozhodnutia v orgánoch DF SR sa prijímajú verejným hlasovaním. Každý riadny člen DF SR má jeden hlas.

7.2. Orgány DF SR sú schopné uznášania sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie sa prijíma väčšinou hlasov prítomných členov a hlasov neprítomných členov, ktorí písomne splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie.

7.3. Zasadanie Snemu DF SR možno otvoriť a pokladať za schopné uznášania sa, ak je do 30 minút po čase zverejnenom ako čas začatia prítomná nadpolovičná väčšina členov a hlasov neprítomných členov, ktorí písomne splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie. Ak nie je možné otvoriť Snem z horeuvedených dôvodov, vyhlási sa nové zasadanie so začiatkom o 60 minút od času zverejneného ako čas začatia. Pri opakovanom vyhlásení rozhoduje hlasovaním prostá väčšina prítomných členov a hlasov neprítomných členov, ktorí písomne splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie.

7.4. Hlasovanie je možné uskutočniť PER ROLLAM (elektronicky alebo písomne), pričom v návrhu na predmet hlasovania bude uvedený aj termín vyjadrenia. V prípade, že sa člen v stanovenom termíne nevyjadrí (kladne alebo záporne), znamená to jeho neúčasť na hlasovaní. Hlasovanie je platné, ak sa vyjadrí nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov členov, ktorí k uvedenému termínu hlasovali.

7.5. Z rokovania Snemu a zasadnutí Predsedníctva sa vypracúva zápisnica, ku ktorej sa pripojí prezenčná listina s podpismi prítomných členov a s uvedením členov splnomocnených zastupovať iného člena. Zápisnicu podpíšu overovatelia a predseda Predsedníctva DF SR. Zápisnice sa evidujú.

7.6. Z hlasovania Snemu DF SR PER ROLLAM sa vypracúva zápisnica, ku ktorej sa priloží správa s výsledkami hlasovania. Zápisnicu podpíšu overovatelia a predseda Predsedníctva DF SR. Zápisnice sa evidujú.

Čl. 8  Finančné prostriedky a Hospodárenie

8.1. DF SR disponuje na dosiahnutie stanovených cieľov a na krytie výdajov finančnými prostriedkami vrátane devízových, hmotným a nehmotným majetkom a majetkovými právami.

8.2. Hlavnými zdrojmi príjmov DF SR sú:

 • vlastný majetok a jeho výnosy,
 • výnosy z vlastnej a inej činnosti DF SR,
 • účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, miest, štátnych účelových fondov, z nadácií, mimovládnych a zahraničných organizácií,
 • dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, členské príspevky,
 • výnosy z verejných zbierok,
 • výnosy z organizovania vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatí,
 • dedičstvá,
 • ďalšie zdroje.

8.3. Výdavkami DF SR sú:

 • výdavky na podporu uskutočňovania cieľov DF SR v súlade so Stanovami DF SR,
 • výdavky na správu DF SR.

8.4. DF SR môže vykonávať tiež vlastnú podnikateľskú činnosť v súlade s predpismi o živnostenskom podnikaní.

Za správu majetku, za hospodárenie a za finančné a ďalšie prostriedky zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány a sekretariát DF SR, pritom sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami a internými predpismi o hospodárení orgánov DF SR. Orgány, pracovníci sekretariátu a všetci členovia DF SR sú povinní nakladať s majetkom DF SR vždy hospodárne a účelne.

Čl. 9  Riešenie Sporov

9.1. Spory medzi členmi, medzi členmi a orgánmi DF SR rieši Predsedníctvo DF SR predovšetkým rokovaním.

9.2. Ak rokovanie Predsedníctva DF SR nevedie k urovnaniu sporu, Predsedníctvo DF SR predloží spor Snemu DF SR, ktorý rozhodne o spôsobe jeho riešenia.

9.3. Snem DF SR môže na riešenie sporov zvoliť z členov DF SR nezávislú rozhodcovskú komisiu ako dočasný orgán DF SR. Rozhodcovská komisia je 3 členná a rozhoduje jednoduchou väčšinou svojich členov. Rozhodnutie Rozhodcovskej komisie je záväzné pre členov i orgány DF SR.

Čl. 10  Zánik DF SR

DF SR zaniká rozhodnutím Snemu DF SR. Súčasne rozhodne aj o ďalšom nakladaní s jeho majetkom a finančnými prostriedkami a spôsobe vysporiadania jeho záväzkov a pohľadávok.

Čl. 11  Spoločné Ustanovenia

11.1. Vo všetkých záležitostiach DF SR navonok zastupuje Predsedníctvo DF SR prostredníctvom predsedu alebo podpredsedu, ktorý v súlade so Stanovami koordinuje činnosť DF SR, podpisuje všetky závažné listiny a spolu so sekretariátom DF SR zabezpečuje finančné záležitosti.

11.2. Kontrola činnosti DF SR verejnosťou sa zabezpečuje prostredníctvom Výročných správ DF SR, propagačných materiálov, tlačových besied a informácií publikovaných v médiách.

11.3. DF SR používa pečiatku s názvom združenia, prípadne doplnenú znakom.

Čl. 12  Záverečné Ustanovenia

12.1. Právo výkladu Stanov DF SR prislúcha Predsedníctvu DF SR.

12.2. Týmito Stanovami sa rušia Stanovy DF SR schválené dňa 22.12.1999 a všetky dodatky k týmto Stanovám.

12.3. Tieto Stanovy DF SR boli prerokované a schválené uznesením č.8 na Sneme DF SR, konanom v Bratislave dňa 16.9.2019.

12.4. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Scroll to Top