Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Detským fondom Slovenskej republiky

Občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) si kladie za ciel chrániť Vaše súkromie. Záleží nám na tom, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi pracujeme s náležitou starostlivosťou a v súlade, s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Detského fondu Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľa, Vám  ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Občianske združenie, Detský fond Slovenskej republiky, so sídlom – Stavbárska 38, 82107 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00679755. Založené na základe zákona č. 83/1990 o združovaní občanov, registrovaný Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1 – 900/90 – 79.

Projekty DF SR 

Konto Bariéry prispieva na pomôcky deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím tam, kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispievajú len čiastočne.

Mixklub nízkoprahové zariadenie pre deti, mladých ľudí a rodinu je určený deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození, od narodenia do 18 rokov a pre rodičov a iných príbuzných. Mixklub ponúka poradenstvo, prevenciu, vzdelávanie a voľnočasové aktivity ako alternatívu k tráveniu voľného času na ulici.

Zdravé vzťahy v rodine – podpora a poradenstvo pre rodiny s dieťaťom s ADHD a inými poruchami správania.

Zástupca prevádzkovateľa

Ing. Svetlana Poláková MBA, riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky

Kategórie príjemcov osobných údajov

 • Žiadateľ o finančný príspevok z Konta Bariéry,
 • Prijímateľ finančného príspevku z Konta Bariéry,
 • Klient Mixklubu,
 • Klient Zdravých vzťahov v rodine,
 • Zamestnanec DF SR.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania

 • meno, priezvisko, akademický titul,
 • adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia, prípadne iné údaje,
 • citlivé osobné údaje, resp. osobné údaje zvláštnej kategórie, nie sú štandardne spracovávané, ak nám predtým dotknutá osoba neudelí súhlas na konkrétny účel spracovania týchto poskytnutých údajov.

Účel spracovania osobných údajov

Detský fond Slovenskej republiky spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä na nasledujúce účely:

 • Spracovanie Žiadostí o finančný príspevok z Konta Bariéry (KB)
 • Prerokovanie Žiadosti o finančný príspevok z Konta Bariéry v Správnej rade KB
 • Uzatvorenie, evidencia a správa Darovacej zmluvy KB s klientom
 • Spracovanie, evidencia a správa poskytnutých údajov priložených k žiadosti o finančný príspevok z Konta Bariéry
 • Štatistické spracovanie
 • Spracovanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Výkon vnútorného auditu, Revíznej komisie KB
 • Spracovanie osobných údajov pre účely marketingu DF SR a KB
 • Poskytnutie osobných údajov tretím stranám za účelom získania finančných prostriedkov pre KB
 • Realizácie aktivít nad rámec nízkoprahových služieb (mimo komunitné aktivity v Mixklube)
 • Zmluvného vzťahu (darovacia zmluva a podobne), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy
 • Personálna a mzdová agenda
 • Marketingové účely DF SR
 • Splnenie povinností, ktoré sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie – ochrana práv a právnych nárokov DF SR, prípadne dotknutej osoby.

Zmena, prípadne rozšírenie účelu spracovania osobných údajov:

Pred zmenou alebo prípadným rozšírením účelu spracovania osobných údajov dotknutej osoby je DF SR povinný dotknutú osobu o tejto skutočnosti vopred informovať a získať jej súhlas.

Doba pre spracovávanie osobných údajov

Dĺžka doby spracovania osobných údajov, je uvedená v danom písomnom súhlase subjektu pričom ide o dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu práv a povinností vychádzajúcich zo závesku alebo iných vzťahov

Právny základ spracovania osobných údajov

DF SR spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s čl. 6 ods. 1 Nariadenie môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať osobné údaje len v týchto prípadoch:

 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením žiadosti elektronicky na mailovú adresu dfsr@dfsr.sk , písomne na adresu prevádzkovateľa  – Stavbárska 38, 82107 Bratislava a ústne u prevádzkovateľa.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

 • Právo požadovať od DF SR prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j.  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Právo na podanie návrhu na začatie konania

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracovanie osobných údajov podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám (tretím stranám)

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené subjektom na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie podľa osobitných právnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a podobne).

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

DF SR používa viacúrovňovú ochranu osobných údajov uchovávaných v elektronickej aj písomnej forme. Osobné údaje v elektronickej podobe sú chránené a má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov DF SR, ktorí boli preškolení o spôsobe zaobchádzania a ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, prípadne je potrebné uvedené informácie bližšie vysvetliť, neváhajte nás kontaktovať písomne, emailom alebo telefonicky podľa vyššie uvedených údajov.

Scroll to Top