S Prijatím A Podporou Vytvárame Bezpečný Priestor Pre Rast

Účelom projektu Nízkoprahového zariadenia Mixklub je poskytovať bezpečný, otvorený a podnetný priestor pre deti, mládež a rodiny. Pôsobíme v sociálne a kultúrne znevýhodnenom prostredí mestského geta, v bratislavskej Vrakuni, v tzv. Pentagone. Naším zámerom je preventívne, podporne a poradensky pôsobiť v rizikovom prostredí a viesť klientov k zdravému zvládaniu krízových situácií.

Čo znamená nízkoprah

Maximálna možná dostupnosť. Bez registrácie, poplatkov, obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti a vierovyznania.

Kto je našou cieľovou skupinou

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú ohrozené skupiny detí, mládeže od narodenia do 18 rokov a ich rodičia resp. blízki príbuzní. Žijú v rizikovom prostredí s vysokou mierou výskytu sociálno-patologických javov v primárnom prostredí a v širšom okolí. Trpia segregáciou od spoločnosti a sú nútení prekonávať mnohé bariéry pri začleňovaní sa k majorite.

Čo ponúkame

Bezpečný, otvorený a podnetný priestor ako alternatívu k ulici. Poradenstvo ako podporu a pomoc pri riešení ťažkých situácii a problémov, prevenciu ako predchádzanie rizikám a poskytovanie informácii ktoré potrebujú, vzdelávanie ako pomoc a motiváciu učiť sa a voľnočasové aktivity ako priestor pre hru, tvorivosť a pohyb.

Pre deti predškolského veku realizujeme v doobedných hodinách Predškôlku. Pre školákov máme individuálne doučovanie a v poobedných hodinách organizujeme záujmové krúžky. Pre rodičov a iných dospelých máme otvorenú Poradňu.

Štatistika za rok 2022

0
Otvorení Klubu
1
Detí a mládežníkov
0
Rodičov
1
Kontaktov
1
Reklamácií

Na základe 17 ročných skúseností s prácou v Nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež Mixklub, s výkonom služieb podľa zákona č. 305/2005 vznikla potreba zefektívnenia našich služieb a ich rozšírenia o akreditáciu podľa zákona č.448/2008 s tým, že zameranie bude na participáciu osôb v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, na riešení svojej nepriaznivej situácie a uplatnení sa na trhu práce.
Sme presvedčení, že sociálna pomoc prostredníctvom zmeny v službách na úrovni komunity pre mestské geto, tzv. Pentagon je opodstatnená a prispeje k zmierňovaniu krízy spojenej s pandémiou COVID-19, vrátane jej sociálnych dôsledkov. Plánujeme naše služby poskytovať efektívnejšie, s dôrazom na predchádzanie diskriminácii a zachovanie rodovej rovnosti pri riešení sociálnych problémov. Dopytovo – orientovaný projekt „Pilot pre Komunitné centrum v Pentagoneje realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“. Viac…

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk 

Scroll to Top