Prostredníctvom projektu “Pilot pre Komunitné centrum v Pentagone” podporujeme klientov žijúcich v sociálne a kultúrne znevýhodnenom prostredí v bratislavskej Vrakuni v mestskom gete v tzv. Pentagone. Aktivity projektu podporujú klientov k väčšej samostatnosti a zodpovednosti, k rozvíjaniu životných zručností, a k schopnosti postarať sa o seba. Prostredníctvom novonadobudnutých schopností, zručností a prevenčných informácii sa klienti stávajú viac odolnými voči negatívnym vplyvom prostredia a dokážu náročné životné situácie zvládať sociálne prijateľnejšími spôsobmi. Aktivity projektu podporujú klientov pri riešení problémov v rodine, v škole, v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu (na základe etnicity, chudoby, nezamestnanosti, nedôvery klientov k inštitúciám) a začleňujú ich do verejného, spoločenského a pracovného života.

Informačný plagát

 

                                             

Scroll to Top