Konto Bariéry

14.12.2010

Konto Bariéry je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od roku 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu ich života.

Konto Bariéry má dva hlavné ciele:

  • poskytovať materiálnu pomoc – prispievať na pomôcky, zariadenia a činnosti, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry. Prispieva hlavne na invalidné vozíky, kočíky a ich doplnky, televízne čítacie lupy, špeciálne upravené počítače, Fono programy, načúvacie aparatúry, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia, príspevky na bezbariérové úpravy, atď.
  • vytvárať partnerský vzťah medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Konto Bariéry prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Spravuje ho Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne a individuálne sa zaoberá každou žiadosťou.

Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené na základe verejnej zbierky povolenej Ministerstvom vnútra SR, a to formou pravidelných príspevkov zo mzdy darcov cez trvalý príkaz mzdovej učtárni alebo peňažnému ústavu a jednorázovými darmi.

V roku 2013 Konto Bariéry prispelo žiadateľom na pomôcky sumou 23 648 € (zoznam príspevkov).

Uskutočnené podporné aktivity Konta Bariéry