Konto Bariéry

14.12.2010

Konto Bariéry je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od roku 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu ich života.

VEREJNÁ ZBIERKA NA KONTO BARIÉRY
Konto Bariéry je zapísané do registra zbierok pod názvom Konto Bariéry 2015 pod registrovým číslom zbierky 000-2014-032749. Zbierka sa koná na celom území Slovenskej republiky od 1.januára 2015 do 30.novembra 2015.

Konto Bariéry má dva hlavné ciele:

  • poskytovať materiálnu pomoc – prispievať na pomôcky, zariadenia a činnosti, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry. Prispieva hlavne na invalidné vozíky, kočíky a ich doplnky, televízne čítacie lupy, špeciálne upravené počítače, Fono programy, načúvacie aparatúry, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia, príspevky na bezbariérové úpravy, atď.
  • vytvárať partnerský vzťah medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Konto Bariéry prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Spravuje ho Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne a individuálne sa zaoberá každou žiadosťou.

Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené formou pravidelných príspevkov zo mzdy darcov cez trvalý príkaz mzdovej učtárni alebo peňažnému ústavu a jednorázovými darmi.

V roku 2014 Konto Bariéry prispelo žiadateľom na pomôcky sumou 35 182 € (zoznam príspevkov).

Uskutočnené podporné aktivity Konta Bariéry