Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEHO AKTIVITY V ROKU 2011

15.02.2012

Hlavnými aktivitami Detského fondu Slovenskej republiky (DF SR) v roku 2011 boli Konto Bariéry – pomoc deťom so zdravotným postihnutím, MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a mládež, MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum a Rodina s deťmi s poruchami ADHD a poruchami správania.

V roku 2011 prispelo Konto Bariéry deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, na pomôcky celkovou čiastkou 35.308 €. (zoznam príspevkov)

Aj vďaka príspevku z Konta Bariéry sa podarilo na tvárach detí vyčariť spokojnosť, ktorá žiari z týchto fotiek. Žiadosti o príspevky boli hlavne na mechanické a elektrické vozíky a špeciálne príslušenstvá k vozíkom a kočíkom, schodiskové plošiny, rampy, špeciálne chodítka a ďalšie (zoznam príspevkov je na www.dfsr.sk).

DF SR od roku 1998 pracuje s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí pochádzajú z rizikového prostredia, v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v lokalite pri tzv. Pentagone) a vykonáva nízkoprahové služby.

Od roku 2004 realizuje projekt MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a mládež a od roku 2007 rozšíril svoje aktivity a realizuje projekt MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum.

Deti a mladí ľudia využívali bežne dostupné služby v MIXklube a v MIXáčiku, ako počítače s pripojením na internet, kreslenie, vzdelávacie aktivity (tvorba projektov do školy), spoločenské hry, ping pong, klavír, spev, maľovanie, modelovanie, tanec, stolný futbal, futbal, rozhovory, poradenstvo, prevenciu. Samozrejmou súčasťou aktivít bol karneval, futbalový cup, Deň detí, v lete denný tábor, koncom roka Mikulášsky večierok a mnoho ďalších aktivít. Celkove v roku 2011 sme pracovali s 200 deťmi a mladými ľuďmi a 90 dospelými (rodičmi).

Už od roku 2004 DF SR organizuje projekt Rodina s deťmi s poruchami ADHD a poruchami správania. Tieto rodiny nemali v Bratislavskom kraji takmer žiadne možnosti komplexnej psychologicko – sociálnej podpory. Na základe získaných skúseností, sme sa v roku 2009 rozhodli zapojiť do programu Bratislavského samosprávneho kraja „Centrum pre rodiny v kríze“ a ešte intenzívnejšie sa venovať tejto cieľovej skupine. V rámci projektu poskytujeme skupinovú prácu s deťmi (skupina deti 6-12 rokov, skupina deti 12-17 rokov), prácu s rodičmi, aj prácu s celými rodinami, zameranú na celkové ozdravenie atmosféry v rodinách a tiež na rozvoj potrebných sociálnych zručností jednotlivých členov rodiny. Naše služby sme oproti minulosti rozšírili o individuálne poradenstvo rodičom, deťom aj celej rodine a tiež o terénnu sociálnu prácu s týmito rodinami.

V roku 2011 sme pracovali s 52 rodinami a 118 ich členmi.

Uvedené projekty sme mohli realizovať hlavne vďaka podpore: Prvá stavebná sporiteľňa, Fond Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Intenda, Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislavský samosprávny kraj, Rada vlády pre prevenciu kriminality, MPSVaR a ďalší a tiež vďaka podpore jednotlivcov. Všetkým ďakujeme za pomoc.

Viac o aktivitach DF SR na www.dfsr.sk a www.mixklub.sk.