Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY MÁ 20 ROKOV ...

12.05.2010

Vždy sme hľadali témy, ktoré potrebovali riešenia, resp. nové prístupy. Od začiatku fungovania organizácie sme mali blízko k ľuďom, ktorí z nášho pohľadu potrebovali pomoc, naše partnerstvo. Vždy išlo o deti, mladých ľudí a ich blízkych. Nebáli sme sa nových prístupov. Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) má 20 rokov, vznikol 12.5.1990. My bilancujeme, spomíname, čo sme urobili, komu sme pomohli, a v čom naďalej pokračujeme.

Jednou z prvých aktivít DF SR vychádzajúcich z potrieb budovania občianskej spoločnosti po roku 1989 bolo organizovanie odborných konferencií Dieťa v ohrození. Od roku 1990 vytvárame priestor na výmenu skúseností odborníkov v oblasti zdravého vývinu detí a mladej generácie. Konalo sa 18 ročníkov a plánujeme v tom pokračovať.

Projekty sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva pre znevýhodnené skupiny organizujeme od roku 1992. V tomto období sa začínal rozvíjať pracovný trh a s tým súvisel na Slovensku nový fenomén – nezamestnanosť. Naša pomoc sa v tomto období zameriavala na nezamestnaných mladých ľudí zo sociálne slabých rodín a na nezamestnané mladé matky. Klientom sme poskytovali najmä poradenstvo a informačný servis v záťažových životných situáciách.

Keď sme v roku 1993 rozbiehali pomoc deťom so zdravotným postihnutím boli tieto deti ďaleko na okraji spoločnosti, zatvorené v ústavoch. Neexistoval dostatok kompenzačných pomôcok, všade boli bariéry. Rozbehli sme kampaň na podporu detí so zdravotným postihnutím, kampaň za ich dôstojný život. Známe Večery bez bariér a Dni bez bariér vysielané aj v televízii, pomohli rozhýbať verejnosť a pomohli zvýšiť záujem o problematiku ľudí so zdravotným postihnutím. Konto Bariéry je dodnes jedným z kľúčových projektov DF SR. Je to zabehnutý, vysoko efektívny a cielený projekt priamej pomoci.

Na základe žiadostí rodičov priamo prispieva na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín, pre ktoré by bez takejto pomoci boli tieto pomôcky nedostupné. Počas svojej existencie Konto Bariéry takto pomohlo priamo viac ako tisícke detí a prispelo na pomôcky celkovou čiastkou 431.351 € (12.994.886 Sk). Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené jednorazovými darmi a pravidelnými príspevkami zo mzdy darcov. Všetky darované prostriedky na Konto Bariéry sú použité výlučne na prispievanie na pomôcky.

Možno si niektorí ešte spomenú na plagátik k projektu Ostrovy života. Tento projekt bol realizovaný v r. 1999 – 2001 s cieľom získať finančné prostriedky, zakúpiť a darovať detským nemocniciam po Slovensku tzv. Ostrovy života. Široká verejnosť mohla projekt podporiť kúpou vybraných výrobkov. Ostrov života pozostával zo súboru prístrojov na záchranu života detí – ventilátora, monitora, polohovateľného lôžka a infúznej techniky. Celkove sme darovali 3 kompletné a 2 čiastočné Ostrovy života v hodnote 255.594 € (7,7 mil. Sk). V Martinskej nemocnici napríklad takto Ostrov života ako prvému zachránil život dieťaťu, ktoré zasypal sneh. Projektom sme tiež upozornili na nedostatočne riešenú intenzívnu starostlivosť o deti.

DF SR prispel tiež k odtabuizovaniu témy telesných trestov a v roku 2001 zorganizoval kampaň „Biť ľudí je zlé … deti sú tiež ľudia!“ Diskusia o beztrestnosti týrania dieťaťa si vynútila prijatie zákona o zákaze používania telesných trestov na deťoch.

Postupom času, so zmenami spoločnosti, s pribúdajúcimi drogami, s rastom kriminality, pribúdali deti, ktoré síce majú domov a rodičov, ale tí nie vždy majú záujem o svoje deti, o to ako trávia voľný čas a

nemotivujú ich vzdelávať sa. Tieto deti, často len 6 ročné, trávia väčšinu svojho času bezcieľne sa potulujúc po ulici. Od roku 2004 sa venujeme takýmto deťom tzv. deťom ulice, v popoludňajších hodinách v nízkoprahovom zariadení MIXklub. MIXklub je určený deťom a mládeži vo veku 6 – 18 rokov, ktoré sa pohybujú najmä v rizikovom a asociálnom prostredí a sídli v Bratislave v lokalite so zvýšenou kriminalitou. Nízkoprahový klub poskytuje jedinečnú príležitosť byť v priamom kontakte s ohrozenými deťmi a mladými ľuďmi, a tým predstavuje príležitosť realizovať preventívne programy priamo na miestach, kde sa deti stretávajú a trávia voľný čas.

Z našej práce v MIXklube postupne vyplynula potreba začať budovať nízkoprahové rodinné centrum pre deti veku do 6 rokov a ich rodičov pochádzajúcich z rizikového prostredia a preto sme v roku 2007 začali budovať rodinné nízkoprahové centrum pod názvom MIXáčik.

Pre skvalitnenie pobytu ťažko chorého dieťaťa v nemocnici sme v rokoch 2002 až 2005 v rámci projektu Som tu s tebou zariadili v detských nemocniciach po Slovensku 53 izieb pre spoločný pobyt rodiča a dieťaťa na izbe a zakúpili sme 21 počítačových kompletov v celkovej sume 112,8 tis. € (3,4 mil. Sk). Izbičky pomáhajú hlavne v situáciách, keď dieťa vzhľadom na svoj ťažký zdravotný stav k úspešnej liečbe potrebuje prítomnosť rodiča v nemocnici.

Pod názvom Fond pre chudobné deti sme v rokoch 2006 – 2007 organizovali projekt, zameraný na podporu vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín formou darovania školských pomôcok. Vo vybraných lokalitách Bratislavy sme odovzdali 43 deťom školské pomôcky v celkovej hodnote 1.419 € (42.756 Sk).

Niekedy je ťažko pochopiť rodinu s problémovým dieťaťom, ktoré sa na prvý pohľad javí ako nevychované a rodičia sú odsudzovaní okolím za nezvládnutú výchovu. Často však môže ísť o deti hyperaktívne (tzv. neposedné) a deti s poruchami pozornosti, ktoré majú v dôsledku toho problémy so správaním, problémy v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním a vlastnou agresivitou. Dôsledkami často trpia celé rodiny. Od roku 2004 v rámci projektu Hyperaktívne dieťa v rodine ponúkame poradenské služby pre rodiny s deťmi, ktoré majú problémy vyplývajúce z diagnóz ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) a ADD (Attention Deficit Disorder). V rámci projektu pracujeme nielen s dieťaťom, ale s celou rodinou.

Zatiaľ, čo okolité krajiny bili na poplach, Slovenska akoby sa problém detskej úrazovosti netýkal. Pritom úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia a následkom úrazov zomiera dvakrát toľko detí ako na nádorové ochorenia. Informačná osvetová kampaň Aby deti nezomierali sa snaží od roku 2006 prispievať k zníženiu detskej úrazovosti, ktorej sa dovtedy venovala veľmi malá pozornosť.

Od roku 2009 realizujeme projekt Aj oni sú naše deti – efektívna komunikácia medzi lekárom, zdravotníckym personálom a rodičom v situáciách, keď zomiera detský pacient. Cieľom tohto projektu je pomôcť personálu nemocníc a rodičom, aby čo najlepšie zvládali poskytovanie a prijímanie správy o ťažkej diagnóze resp. úmrtí dieťaťa.

Všetky tieto a ďalšie aktivity (www.dfsr.sk) sme mohli realizovať vďaka ľuďom a firmám, ktorí uverili, že takto pomôžu deťom, a že s ich prostriedkami bude naložené hospodárne a efektívne. Spolu s Vami sme mohli mnohým deťom zlepšiť život, mnohým dodať silu a pocit, že nezostali osamotení a mnohé deti zachrániť od istej smrti. Za to Vám všetkým patrí vďaka.

Ing. Alena Synková, CSc.

riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky