Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

MIXklub - nízkoprahové centrum už 5 rokov poskytuje deťom a mládeži alternatívu k ulici

16.06.2009

Tlačová správa 16.6.2009

Projekt Detského fondu Slovenskej republiky MIXklub – nízkoprahové centrum, už 5 rokov, poskytuje deťom a mládeži priestor na zmysluplné trávenie voľného času, ako alternatívu k ulici. MIXklub sídli v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 60, je otvorený pravidelne 3 dni v týždni v čase od 15 do 18 hod a je určený pre deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov. Celkove od roku 2004 ho navštívilo alebo navštevuje viac ako 370 detí, denne asi 28 detí.

Detský fond Slovenskej republiky pracuje v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa pri bývalej ubytovni tzv. „Pentagon“ od roku 1998 a aktívne sa venuje práci s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia.
V tejto lokalite žije množstvo rodín na veľmi nízkej socio-kultúrnej úrovni, rodiny s asociálnym správaním a konaním (bežné je dílerstvo, gemblerstvo, prostitúcia – často u matiek, ktoré k tomu vedú aj dcéry, trestná činnosť, ktorú „kopírujú“ deti od svojich rodičov,…). Je tu nedostatok vhodných voľno časových zariadení pre deti a mládež, obzvlášť pre neorganizované skupiny, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách (napr. pochádzajú z problematického rodinného prostredia, majú problémy v škole, pohybujú sa v partiách, experimentujú s drogami a pod.) a svoj voľný čas, niekedy aj školský, trávia na uliciach. Riešením danej situácie bolo vytvorenie nízkoprahového centra pre deti a mládež, ktoré Detský fond pod názvom MIXklub slávnostne otvoril roku 2004.

Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb – bez registrácie, poplatkov, bez obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti, alebo náboženského vyznania.

V praxi to znamená, že dieťa môže prísť do MIXklubu priamo z ulice, predstaví sa, môže aj prezývkou a trávi svoj voľný čas v nízkoprahovom centre napr. kreslením, modelovaním z hliny, počúvaním hudby, hraním na gitaru, hraním sa na počítačoch, prípravou do školy, rôznymi športovými a spoločenskými hrami. Taktiež môže požiadať pracovníka o radu a pomoc pri riešení bežných problémov, alebo keď sa ocitne v ťažkej životnej situácii a nevie, čo s tým.

MIXKLUB poskytuje komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít. Naším cieľom je nadväzovanie kontaktu s jednotlivcami a skupinami detí a mladých ľudí, ktorí nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc. Snažíme sa o zlepšenie kvality života cieľovej skupiny aj prostredníctvom poskytovania bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, vytvárania podmienok pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, zvyšovania sociálnych a životných zručností detí a mládeže a poskytovania pomoci pri prekonávaní ich problémov. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sebadôvery vo vlastné schopnosti vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času.

Z našej práce v MIXklube sa postupne vyplynula potreba začať budovať nízkoprahové rodinné centrum pre deti veku 0 – 6 r. a ich rodičov, resp. ich širšie sociálne okolie a preto sme koncom roka 2007 začali budovať rodinné nízkoprahové centrum pod názvom MIXÁČIK.

Súčasťou projektu je aj práca s obyvateľmi miestnej komunity a zástupcami miestnych autorít.

Každé dieťa by malo mať šancu vymaniť sa zo začarovaného kruhu, v ktorom sa ocitne, ak sa narodí a vyrastá v nepriaznivom rodinnom prostredí. Má síce formálne rodičov, ale v skutočnosti často od malička zažíva zanedbávanie, násilie, stretáva sa kriminálnou činnosťou svojich blízkych, závislosťou na drogách, hracích automatoch, často zažíva hlad a nezáujem. Pracovníci nízkoprahového zariadenia mu môžu poskytnúť to, čo nenájde v rodine a často hľadá na ulici – pocit bezpečia a istoty, pomoc a radu v rizikových situáciách, pocit, že niekomu na ňom záleží. Nízkoprahové centrum tiež umožňuje jedinečnú príležitosť byť v priamom kontakte s ohrozenými deťmi a mladými ľuďmi, a tým predstavuje príležitosť, realizovať preventívne programy priamo na mieste, kde sa stretávajú a trávia voľný čas.

Projekt MIXklub sa uskutočňuje aj vďaka podpore:

Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Fond Hodina deťom, Komunitná nadácia Bratislava, Nadácia Pontis.

Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie založené r.1990. Pomáha sociálne ohrozeným skupinám (MIXKLUB – nízkoprahové centrum pre deti, MIXÁČIK – nízkoprahové rodinné centrum), pomáha hyperaktívnym deťom a ich rodinám, pomáha deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky (KONTO BARIÉRY), organizuje kampaň za zníženie úrazov detí (ABY DETI NEZOMIERALI), viac informácií o aktivitách na www.dfsr.sk .