Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Prvé nízkoprahové rodinné centrum v Bratislave – Vrakuni

17.12.2007

Detský fond Slovenskej republiky v decembri otvoril nízkoprahové rodinné centrum vo Vrakuni – MIXáčik, ktorý môžu navštíviť rodičia resp. starí rodičia spolu s deťmi. Centrum je určené najmä sociálne slabým rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii (rozvod rodičov, domáce násilie,…), ako aj rodinám s prejavmi sociálno-patologického správania. Hlavným cieľom nízkoprahového rodinného centra je pomoc rodičom, resp.starým rodičom, ktorí sa starajú o maloleté deti vo veku od 0 do 6 rokov a u ktorých je dôvodný predpoklad potreby sociálno-psychologickej pomoci. Rodičov detí chceme viesť k starostlivosti o svoje deti, pomáhať im pri usmerňovaní vo výchove (napr. ako častý výchovný prostriedok používajú mnohí rodičia telesné tresty a nadávky, alebo ignoráciu a nevšímavosť) a viesť ich k záujmu sa s dieťaťom hrať a rozprávať.

Deti (0-6 ročné) – klienti v MIXáčiku pochádzajú väčšinou z málopodnetného prostredia, s nízkou sociokultúrnou úrovňou, ktoré im neposkytuje dostatok vhodných stimulov pre správny fyzický, psychický a morálny rozvoj. Počas nášho dlhoročného pôsobenia v miestnej komunite sme zistili, že práve deti predškolského veku zo sociálne slabého a rizikového prostredia majú nedostatočne rozvinutú jemnú motoriku, slabú slovnú zásobu, nerozoznajú základné farby, zvieratá, nemajú vypestované základné hygienické návyky a majú úzko obmedzené sociálne zručnosti (napr. sú k druhým ľuďom agresívne, vulgárne). Niektoré deti vnímajú ako prirodzené a „v norme“, že rodičia nepracujú, ale pravidelne trávia čas v herni a v miestnom pohostinstve. Niektoré malé deti trávia vonku čas nie s rodičmi, ale s náhodnými známymi, vedia, čo je to „tovar“, heroín, pohybujú sa medzi narkomanmi, častá je aj promiskuita rodičov a nevlastní súrodenci, namiesto kvalitnej stravy dostávajú od útleho veku sladkosti a pod.

Nesnažíme sa meniť osobnosť klienta, ale ponúkame mu alternatívy k spôsobu jeho života. Cielene dlhodobo zvyšujeme právne vedomie detí a mladých ľudí a učíme ich primeranou formou hájiť svoje práva a záujmy. Taktiež máme záujem zvyšovať právne vedomie rodičov s dôrazom na ich povinnosť zabezpečovať primeranú starostlivosť dieťaťu.

MIXáčik sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, na Stavbárskej ulici 60, v II. bratislavskom obvode, ktorý patrí počtom registrovaných spáchaných trestných činov deťmi a mládežou do 18 rokov a počtom aktívnych užívateľov drog k najhorším na Slovensku. Častá je aj drogová závislosť detí vo veľmi nízkom veku – v 6-tich rokoch tu väčšina detí začína fajčiť cigarety. Žijú tu rodiny rôzneho sociálneho a etnického zloženia, nachádza sa tu ubytovňa tzv. Pentagon, v ktorej žije množstvo rodín na veľmi nízkej socio-kultúrnej úrovni.

MIXáčik vychádza z našich skúseností získaných pri realizácii projektu MIXklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež (od 6 do 18 rokov), ktorý realizujeme v tejto časti mesta od r. 2000 ako reakciu na vzniknutú situáciu, ktorú dovtedy nikto neriešil. Výsledky, ktoré sme dosiahli a zároveň záujem o naše služby zo strany detí aj dospelých nás motivovali k vytvoreniu nízkoprahového rodinného centra MIXáčik, ktoré projekt MIXklub rozširuje.