Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Dopytovo – orientovaný projekt „Podporné a prevenčné programy v centrách Mixklub a Mixáčik“

15.02.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk

Prostredníctvom projektu "Podporné a prevenčné programy v Mixklube a v Mixáčiku" podporíme klientov/-tky žijúcich/-ce v sociálne a kultúrne znevýhodnenom prostredí v bratislavskej Vrakuni v mestskom gete v tzv. Pentagone.

Programy budú podporovať klientov/tky k väčšej samostatnosti a zodpovednosti, k rozvíjaniu životných zručností, a k schopnosti postarať sa o seba. Prostredníctvom novonadobudnutých schopností, zručností a prevenčných informácii budú klienti/-tky viac odolní voči negatívnym vplyvom prostredia a dokážu náročné životné situácie zvládať sociálne prijateľnejšími spôsobmi.

Programy podporia klientov/-tky pri riešení problémov v rodine, v škole, v medziľudských vzťahoch s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu (na základe enticity, chudoby, nezamestnanosti, nedôvery klientov/-tiek k inštitúciám) a začleniť ich do verejného, spoločenského a pracovného života a do komunity.

DOP DOP DOP DOP DOP DOP

Implementačná agentúra Európska únia Operačný program Ľudské zdroje