Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

LUMINAR – prevencia sociálno-patologických javov v II. Bratislavskom obvode

15.02.2010

Deti sa často stretávajú s alkoholom, už vo veľmi mladom veku. Na interaktívnych seminároch v rámci projektu LUMINAR deti učíme nielen to, čo alkohol spôsobuje organizmu, ako povedať NIE v partii a ako sa majú správať v konkrétnych situáciách, ktoré vznikajú pri konzumácii alkoholu a sú nebezpečné pre nich aj pre ich okolie.

Vedeli ste, že na Slovensku najčastejšie zabíja alkohol? Vedeli ste, že 15 ročné dieťa sa môže stať závislé od alkoholu už po 5 mesiacoch jeho užívania? Že podľa štatistík každé dieťa na Slovensku vo veku 15 rokov vypije mesačne 17 pív? Že páchate trestný čin, ak na oslave podáte svojmu 13 ročnému dieťaťu pohárik šampanského ako prípitok?

II. bratislavský obvod patrí počtom registrovaných spáchaných trestných činov deťmi a mládežou do 18 rokov a počtom aktívnych užívateľov drog k najhorším na Slovensku. V mestskej časti Bratislava – Vrakuňa žijú rodiny rôzneho sociálneho a etnického zloženia, nachádza sa tu aj ubytovňa tzv. Pentagon, v ktorej žije množstvo rodín na veľmi nízkej socio-kultúrnej úrovni, rodiny s asociálnym správaním a konaním (bežné je užívanie drog, dílerstvo, práca v sexbiznise, trestná činnosť, ktorú „kopírujú“ deti od svojich rodičov,…).

„Priniesť SVETLO do ulíc“ je metaforické vyjadrenie zmyslu preventívneho programu Detského fondu Slovenskej republiky – LUMINAR, ktorý organizujeme od roku 2007 a je zacielený na oslovovanie bežnej populácie detí v II. bratislavskom obvode, ohrozených skupín detí a mládeže, učiteľov v školách, rodičov a širšej verejnosti, ktorí sa pohybujú a žijú v mestských častiach Bratislava – Vrakuňa, Bratislava – Podunajské Biskupice a Bratislava – Ružinov. Detský fond pracuje v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa od roku 1998 a aktívne sa venuje práci s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia a prevádzkuje tu MIXklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež.

V roku 2009 sme realizovali tretiu etapu projektu Luminar III. V rámci seminárov, ktoré sme uskutočnili v siedmych ročníkoch na základných školách sme rozoberali tému „Alkohol v partii a trestná činnosť pod vplyvom alkoholu“.

Na začiatku seminárov nám žiaci vyplnili krátky anonymný dotazník, ktorým sme zisťovali nielen vedomosti, ktoré majú o alkohole, ale aj ich konkrétne správanie a postoje k alkoholu a situáciu v rodinách.

Z celkového počtu opýtaných bolo 49% chlapcov a 51% dievčat. Priemerný vek, kedy alkohol prvýkrát ochutnali bol 12 rokov. 68% žiakov odpovedalo, že alkohol už ochutnalo. Z opýtaných žiakov uviedlo 11%, že už bolo opitých, 27% trošku opitých, 57% nebolo opitých.

Na otázku „V koľkých rokoch je už v pohode prvý krát dať ochutnať dieťaťu alkohol?“ žiaci odpovedali nasledovne: 6% odpovedalo ak má viac ako 6 rokov, 29% odpovedalo ak má viac ako 12 rokov, 30% ak má viac ako 15 rokov, iba 26% odpovedalo správne, že musí mať dieťa viac ako 18 rokov. 75% žiakov uviedlo, že ak rodič dá svojmu dieťaťu pohárik šampanského na oslave nie je to trestné. Iba 9% detí odpovedalo, že ide o trestný čin.

Na otázku ako často piješ alkohol žiaci odpovedali nasledovne: 17 % uviedlo že občas v partii, 32% vždy na oslavách.

Počas seminárov sme pracovali takisto s mýtami a nepravdivými informáciami o alkohole, ktoré sú často prezentované v spoločnosti a v médiách. Vysvetľovanie účinkov pitia alkoholu na mladý organizmus a ozrejmovanie jeho vplyvu na správanie, sme spojili s hraním scénok, kde žiaci dostali za úlohu znázorniť situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Prehrávaním si deti zažili rôzne pravdepodobné situácie ako napr.: kamarát chce pod vplyvom alkoholu šoférovať, partia mladých pije pri vodnej nádrži a začnú sa povzbudzovať, aby ju niekto z nich skúsil preplávať, zničme smetný kôš, ktorý nám po ceste domov prekáža v ceste a pod.

Deti pripravovali rôzne návrhy a scenáre, ako pomôcť kamarátovi/ke, ktorý má problémy s alkoholom, ako odolať tlaku partie, aké riziká vyplývajú z nadmernej konzumácie alkoholu, ako podať prvú pomoc v prípade otravy alkoholom, ako reagovať, ak ich partia núti k spáchaniu trestného činu, alebo k účasti na trestnom čine. Deti reagovali na témy so záujmom nakoľko s alkoholom mala väčšina z nich skúsenosti, ale pritom mali obmedzené a často skreslené informácie. Prostredníctvom zážitku a vyskúšania alternatívnych riešení si deti zvnútornili informácie, ktoré v úvode dostali. Spojením zážitkovej pedagogiky a podania informácií sme deti pripravili na lepšie zvládanie rizikových situácii, ktoré konzumácia alkoholu zo sebou prináša.

Deťom boli po skončení seminárov rozdávané informačné materiály a odznaky s nápisom „Ja nepijem“. Keďže sú odznaky momentálne veľmi moderné, deti si ich ihneď popripínali na oblečenie a tašky. Chceli sme takto u nich podporiť obraz o mladom neplnoletom človeku, ktorý má k alkoholu vlastný postoj.

Vytvorili sme aj plagáty, ktorými sme chceli deti pre ne zaujímavou formou informovať ako pôsobí alkohol v organizme, ako zvládnuť nátlak v partii a posilniť postoj, že nepiť alkohol je fajn.


Otázke alkoholu sme sa venovali aj v MIXklube. U detí, ktoré navštevujú MIXklub, sa hranica prvého kontaktu s alkoholom posúva k veku 9 rokov, pričom nie je zriedkavosťou skúsenosť aj u mladších detí. Tu zohráva veľkú úlohu fakt, že v rodinách týchto detí sa alkohol vyskytuje veľmi často a pravidelne. Je súčasťou častých rodinných stretnutí a osláv, kde je deťom dovolené piť a nikto ich nekontroluje. Často prichádza u detí k opitiu sa, rodičia situáciu podceňujú a neriešia ju. Stretli sme sa aj s opakovaným stavom opitosti až do bezvedomia počas dňa, kedy 12 ročné dieťa skončilo v nemocnici. Z našich skúseností a rozhovorov s týmito deťmi vieme, že tieto deti súčasne fajčia, už v 12-13 rokoch majú skúsenosti s marihuanou a neskôr s tvrdými drogami. Pod vplyvom omamných látok páchajú často aj trestnú činnosť. V MIXklube pracujú odborní pracovníci s deťmi celoročne, pričom tam platí pravidlo, že deti a mladí ľudia môžu využívať jeho služby iba vtedy, ak nie sú pod vplyvom alkoholu a drog. V opačnom prípade musia centrum opustiť, alebo s nimi pracuje pracovník vonku, mimo klubu.