Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
MIX Klub

MDD, 9. narodeniny MIXklubu a olympijské hry

27.05.2013

Dobrakrajina.sk - sociálny darcovský portál pre podporu projektov.

Mixklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež

15.12.2010

Projekt Mixklub nadväzuje a rozširuje doteraz realizovaný projekt sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva Pentagon.

Nízkoprahovosť znamená odbúranie bariér (sociálnych, rasových, komunikačných, ekonomických, …) a umožnenie maximálnej dostupnosti služieb (bez registrácie, poplatkov, bez obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti alebo náboženského vyznania).

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež – Mixklub sídli na Stavbárskej ulici 60 v Bratislave a je určené pre neorganizované skupiny detí a mládeže vo veku 6-18 rokov, pohybujúce sa najmä v rizikovom a asociálnom prostredí.

Zariadenie je v prevádzke od júna 2004 a je otvorené pravidelne 3 dni v týždni – v utorok, stredu a štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod.

Poskytuje komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít. Naším cieľom je nadväzovanie kontaktu a vytváranie vzťahu s jednotlivcami a sociálnymi skupinami, ktoré sa vyhýbajú alebo nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc. Snažíme sa o zlepšenie kvality života cieľovej skupiny aj prostredníctvom vytvárania podmienok pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, zvyšovania sociálnych a životných zručností u detí a mládeže a poskytnutia pomoci pri prekonávaní ich problémov. Súčasťou projektu je aj práca s obyvateľmi miestnej komunity a zástupcami miestnych autorít.

MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum

14.12.2010

MIXáčik je nízkoprahové rodinné centrum pre podporu rodičovských zručností – určené pre rodičov a deti do 6 rokov, pohybujúcich sa najmä v rizikovom a asociálnom prostredí. Primárne je určené práve pre tie matky a otcov, prípadne iných príbuzných, ktorí majú problémy v komunikácii vo svojom sociálnom prostredí, sú negatívne ovplyvňovaní rôznymi sociálno – patologickými javmi ako alkoholizmus, drogová závislosť, patologické hráčstvo, prostitúcia, páchanie trestnej činnosti, týranie a pod. a často zanedbávajú riadnu starostlivosť o dieťa alebo potrebujú iný typ pomoci.

Centrum poskytuje komplex služieb zameraných na cieľovú skupinu formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou aktivít pre deti do 6 rokov, aktivitami spojenými s nácvikom rodičovských zručností a možnosťami poradiť sa vo veciach výchovy a starostlivosti s odborníkmi (lekárom, psychológom, logopédom,…) .

Cieľom činnosti centra je aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie rodičov s maloletými deťmi do 6 rokov, u ktorých je predpoklad, že ťažšie zvládajú výchovu a starostlivosť o svoje deti, pochádzajú z menej podnetného a sociálne slabého prostredia, majú nedostatočne rozvinuté rodičovské zručnosti, alebo sa stali rodičmi vo veľmi mladom veku, prípadne majú veľa detí. Ide o skupinu rodičov a detí, ktoré nenavštevujú bežne iné materské centrá aj pre svoju neprispôsobivosť, deti nenavštevujú predškolské zariadenia z nezáujmu rodičov, alebo kvôli zlej finančnej situácii. Pre túto cieľovú skupinu je nízkoprahové rodinné centrum, ktoré bežné bariéry (ako vstupné, registrácia, slušné vystupovanie a pod.) odbúravalo. Zároveň je to možnosť ako pomôcť aj tým deťom, ktoré by inak skončili v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Bratislavský nízkoprahový cup

02.09.2009

Detský fond Slovenskej republiky zorganizoval v posledný prázdninový týždeň Bratislavský nízkoprahový cup. Pingpongový turnaj sa konal v priestoroch MIXklubu na Stavbárskej 60 vo Vrakuni a futbalový turnaj na ihrisku ZŠ na Gercenovej ulici v Petržalke. Medzi sebou súťažili deti a mladí ľudia z bratislavských nízkoprahových centier. Viac informácii o nízkoprahových programoch aj www.npdm.ziskaj.info.
Bratislavský nízkoprahový cup sa konal vďaka zamestnaneckému grantovému programu z nadačného fondu T-mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

Dnes budem s tebou – denný tábor MIXklubu

11.08.2008

Väčšina ľudí si predstaví prázdninový denný tábor, niečo lepšie ako nuda, pre tie deti, ktoré rodičia počas práce, nemajú kam dať. Rodičia našich detí z MIXklubu celoročne nevedia kam dať svoje deti, alebo skôr ich vôbec nezaujíma, kde ich deti sú.

Keď sa naučíš trošku kráčať v tejto džungli, prejdeš povestnou „Michalskou bránou“, ktorá nevyzerá ako tá v meste, v ktorej zadržíš dych, aby si si niečo prial, ale zadržíš dych preto, lebo je pokrytá tisíckami čúraniek. Prejdeš a objavíš malú čistinku na ktorej sa povaľuje šatstvo, špaky, vďaka združeniu Odyseus injekčná striekačka iba raz za čas, človek unavený životom a drogami, skapatý potkan, rozbitá stolička, igelitka Tesco. A za čistinkou stoja dvere a za dverami kúsok niečoho iného – MIXklub.

Tento kúsok neznámeho sveta pozval deti na týždňový výlet ako vzducholoďou. Nepoznané, neznáme, príťažlivé a neuveriteľné…

Stránky

Strana 1/2